วันปวารณาออกพรรษา ปี 2561 ของนิสิต มจร

“วันปวารณาออกพรรษา ปี 2561 ของนิสิต มจร ”

วันนี้ (24 ต.ค.2561) เวลา 13.00 น. อุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองผอ.สถาบันภาษา เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่จำพรรษา ณ มจร วังน้อยประกอบกิจสงฆ์ในวันออกพรรษา

กิจกรรมเริ่มด้วยการทำวัตรเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และปวารณา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา ตรงกับวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา 3 เดือน ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำการปวารณา คือ ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน หมายถึงยอมมอบตนให้สงฆ์กล่าวตักเตือน ในข้อบกพร่องที่ภิกษุทั้งหลายได้เห็นได้ยิน หรือมีข้อสงสัย ด้วยจิตเมตตา เพื่อจักได้สำรวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อความเจริญของพระธรรมวินัยและความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน

การสำคัญวันนี้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ได้กล่าวอนุโมทนาชื่นชมนิสิตที่ได้ร่วมกันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ข้อตกลงที่ได้กำหนดร่วมกันนโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ที่ให้เราชาวนิสิตอยู่ด้วยกันหมู่มาก ให้ถือพระธรรมวินัย และกติการ่วมกันที่พวกเรากำหนดเป็นสำคัญ

ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่าน ต่างถือสามัคคีธรรมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง เสียสละ อดทนและเอื้อเฟื้อต่อกิจวัตรและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดี แม้นิสิตจะต่างชาติต่างภาษา แต่ก็ถือว่าพวกเราเป็นศิษย์ร่วมสถาบัน มีอาจารย์ร่วมกัน จึงได้ชื่อว่า ” ศิษย์ร่วมสำนักเดียวกัน” ต้องรักและสามัคคีกันช่วยเหลือกันและกัน ขออนุโมทนาสาธุการต่อทุกท่านพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ได้กล่าวสรุปในตอนท้าย

Scroll to Top