ติดต่อ

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035-248-000 ต่อ หอพัก A 7310 ,หอพัก B 7320 , หอพักนิสิตนานาชาติ 7300

Student Dormitory of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

79 Moo 1, Lamsai, Wangnoi , Ayutthaya , Thailand 13170

call; 035-248-000 ,Dormitory A 7310 ,Dormitory B 7320 , the International Dormitory 7300

Scroll to Top