แบบฟอร์มแจ้งชำระ ค่าบำรุงหอพัก/ค่าไฟ/ค่าน้ำ

แนบสลิปหลักฐานการชำระ--->

เลขที่บัญชีค่าบำรุงห้องพัก

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 765-0-38057-2

เลขที่บัญชีค่าไฟ/น้ำ

ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 155-2-03678-0

รายการที่แจ้งชำระแล้ว

Scroll to Top