พระเทพเวที ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ – Phrathepvethi attended the meeting of the National Council of Education

วันนี้ (29 มี.ค.64) ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดี มจร ในฐานะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี รมต. ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
การประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญด้านกฏหมาย 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การยกระดับสมรรถนะทางการศึกษาในเวทีสากล (2) หลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (3) ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาแห่งชาติ (4) เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมถึงการศึกษาของคณะสงฆ์โดยท่านชี้ให้เห็นถึงการบูรณาการ ขับเคลื่อน และรับประโยชน์อันเกิดจาก พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ไทยด้วย
Today (March 29, 2021) at the Office of the Education Council Secretariat. Assoc.Prof.Dr. Phrathepvethi (Pol Abhakaro), Acting of Monk Representative for Region 6 and Vice-Rector of MCU as a member of the National Education Council. He attended the meeting of the committee with the Deputy Minister of Education as the chairperson.
This meeting there are four important legal agenda: (1) Enhancing educational competency in the international arena (2) National Curriculum and Learning (3) National Education Information (4) Educational Technology. Including the education of the Sangha, he pointed out the integration, drive and benefit arising from the Royal Thai Sangha Education Act.
Scroll to Top