ประชุมคกก.หอพักนิสิต มจร ครั้งที่2/2561

“ประชุมคกก.หอพักนิสิต มจร ครั้งที่2/2561”

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต มจร มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เสนอระเบียบวาระการประชุมตามลำดับมีประเด็นสรุปวาระที่สำคัญ ดังนี้ วาระแจ้งเพื่อทราบ (1)รายงานจำนวนนิสิต ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตที่พักอาศัยอยู่ประจำในแต่ละหอพัก A และหอพักนานาชาติ ประจำภาคการศึกษา1/2561 (2)จำนวนผู้เข้าพรรษา ประจำปี 2561 (3)รายงานสถานะกองทุนหอพักนิสิต(4)รายงานผลการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการหอพักนิสิต (5)การดำเนินการเก็บค่าไฟและนำส่งมหาวิทยาลัย

วาระสืบเนื่องและวาระเพื่อพิจารณามี(1)การขอปรับเปลี่ยนผู้กำกับหอพักให้เหมาะสมกับสภาพการณ์(2)การเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ (3)การพิจารณาของดเว้นค่าบำรุงและค่าประกันหอพักนิสิตนิสิตความร่วมมือ(4) การจ้างต่อบุคลากรและนิสิตช่วยงานประจำหอพัก(5)งบพัฒนาและซ่อมแซมหอพักนิสิตประจำปีงบประมาณ 2562(6) การจัดทำเว็บเพื่อการบริหารจัดการหอพัก การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(ปิดประชุมเวลา15.46 น.)

Scroll to Top